Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Lucie Bebrová pro prodej zboží a služeb prostřednictvím e-shopu umístěného a provozovaného společností Lucie Bebrová na internetové doméně www.obchodmagie.cz

(dále jen „webové rozhraní obchodu").

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), kdy na jedné straně je společnost Lucie Bebrová, IČ 63951240, se sídlem Stříbrná Lhota 539, Mníšek pod Brdy 252 10, jako prodávající a/nebo poskytovatel služby týkající se prodeje (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.obchodmagie.cz v sekci „Kontakty".

V případě, kdy společnost prodávající. vystupuje jako poskytovatel, poskytuje služby dle své aktuální nabídky jednotlivým kupujícím dle jejich požadavků za cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li uvedeno jinak.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném rozsahu, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se s těmito VOP (jejichž nedílnou součástí jsou reklamační řád a dokument „Ceny a způsoby dopravy") řádně seznámil a že s nimi souhlasí v plném rozsahu znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů a služeb, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno individuální smlouvou jinak.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. Uživatelský účet

Na základě webového rozhraní obchodu, může kupující provádět objednávání zboží prostřednictvím svého uživatelského účtu (dále „uživatelský účet"). Při zadávání údajů na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího (popř. třetích osob).

III. Kupní smlouva

Webová rozhraní obchodu obsahují seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH (nejsme plátci DPH) a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových rozhraních obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné na webových rozhraních obchodů jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webová rozhraní obchodu obsahují též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (resp. služeb).

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webových rozhraních obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • Objednávané zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku na webovém rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených sdodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím tlačítka „dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že kupující toto potvrzení neobdrží, znamená to, že chybně vyplnil fakturační údaje nebo e-mailovou adresu (nejčastější situace).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. emailem, telefonicky nebo písemně).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, včetně VOP.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky, Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či propagace soudu nebudou přípustné.

IV. Ceny a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné a včetně všech souvisejících poplatků (toto se nevztahuje na případné poplatky za balné, dopravné apod.). Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově omezenou. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Cenu za zboží nebo služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu několika možnými způsoby (v hotovosti, na dobírku, bezhotovostně, platební kartou). Aktuální možné způsoby platby se nacházejí na webové stránce www.obchodmagie.cz v sekci „Způsob dopravy a plateb".

V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od zaslání podkladů pro provedení platby prodávajícím kupujícímu. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Při platbě předem : Bankovní účet prodávajícího je veden u MBAnk č.ú.: 670100-2207442761/6210

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dostatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě zboží na objednávku nebo u objednávek přesahujících celkovou částku 40.000,- Kč, požadovat po kupujícím uhrazení zálohy.

Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad nebo fakturu.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

V. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Vyřizování a expedice objednávek, dotazy ke zboží a objednávkám: PO - PÁ od 10.30 do 16.00 h.

Osobní odběry na provozovně: možné pouze na základě předchozí telefonické nebo emailové domluvy.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8, zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží přímo vyrobeného nebo upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit má kupující, který je spotřebitel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy prokazatelně doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být v písemné podobě. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy doručit zboží na adresu prodávajícího (viz. níže: „adresa pro odstoupení od smlouvy") spolu s průvodním dopisem, který by měl obsahovat:

 • číslo nákupního dokladu (případně přiloženou kopii nákupního dokladu),
 • informaci o tom, zda-li, požaduje kupující vrátit peníze za zboží zpět (vtomto případě je nutné uvést číslo účtu, na který má prodávající peníze zpět poukázat), nebo, zda-li si přeje zboží vyměnit za jiné zboží spřípadným dorovnáním rozdílů vceně,
 • případně důvod odstoupení od kupní smlouvy (toto není podmínkou).

Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:

Tomáš Bebr

Náměstí 7

382 03 Křemže

+420 603 149 699

V případě zaslání zboží přes Zásilkovu uveďte výdejní místo:

Tomáš Bebr

Květinová síň Bromelia
Náměstí 7
Křemže 382 03

+420 603 149 699

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno i včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s  § 458 odst. 1 občanského zákoníku).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle § 53, odst. 7 občanského zákoníku od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží vyrobeného nebo upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře, soutěži nebo loterii.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7. občanského zákona, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vrácením zboží. Odpovídající částka za vrácené zboží bude kupujícímu spotřebiteli bezhotovostně vrácena na číslo účtu, které spotřebitel uvede v písemném odstoupení od smlouvy, a to do 30 dnů od prokazatelného doručení písemného odstoupení od smlouvy kupujícího prodávajícímu. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel:

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně zboží. Stav zboží je hodnocen prodávajícím.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, není skladem nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. O zrušení či změně v objednávce z výše uvedených důvodů bude prodávající kupujícího neprodleně informovat a dohodne se další postup.

VII.  Přeprava a dodání zboží

Způsoby doručení určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Zasílání přepravní službou na území ČR:

Zboží je možné kupujícímu zaslat přepravní službou (Uloženka s.r.o., PPL nebo Českou poštou s.p.). Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv na území ČR do 24 hodin od obdržení zásilky od prodávajícího k přepravě. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky zboží. Ceny dopravy najdete na webu prodávajícího

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce by měl kupující zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce přijmout. Pokud takto poškozenou zásilku kupující přeci jen převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Svým podpisem při převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je potřeba neprodleně oznámit emailem na adresu obchod@obchodmagie.cz, sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem nebo poštou prodávajícímu.

V případě, že zásilka nejeví vnější stopy poškození, ale při rozbalování přeci jen objevíte poškozené zboží, je třeba o tom neprodleně informovat přepravce, u kterého musíte uplatnit reklamaci. K uplatnění reklamace u přepravce je podmínkou předložení nejen poškozeného zboží, ale i kompletního obalového materiálu, ve kterém vám bylo zboží doručeno.  V případě, že vám zboží doručovala Česká pošta s.p., je potřeba dojít s poškozenou zásilkou přímo na vaší doručovací poštu a zde sepsat s vedoucím pošty reklamační protokol. V případě, že vám zásilku doručovala firma PPL, můžete reklamaci uplatnit na: https://www.ppl.cz/reklamace.asp  (číslo reklamované zásilky = číslo balíku). Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. O této skutečnosti též neprodleně informujte prodávajícího, telefonicky na číslo 603 149 699 nebo emailem na obchod@obchodmagie.cz.

UPOZORNĚNÍ:  V případě odmítnutí převzetí nebo nevyzvednutí zásilky kupujícím (rozumí se nepoškozené zásilky) z jiných než zákonem stanovených důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která prodávajícímu tímto jednáním vznikla. V takovém případě naúčtuje prodávající kupujícímu jím neuhrazené poštovné a bude jej vymáhat. Pokud si objednávku kupující nevyzvedne a bude ji chtít opětovně zaslat, bude toto možné pouze po uhrazení platby předem na účet prodávajícího.

V každé zásilce najdete přiložený daňový doklad, který je potřeba uchovat pro možnost pozdější reklamace nebo vrácení zboží.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz. Reklamační řád).

IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

X. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle voleb odesílatele.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a provozování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá žádnému jinému povolování.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 5. 2013 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Důležité informace pro zákazníky:

 • Odesláním objednávky na www.obchodmagiecz kupující souhlasí s tím, že přebírá veškerou odpovědnost za všechny jím zakoupené produkty, nebude je používat či nabízet k jiným účelům než jsou určeny a bude dodržovat všechny platné zákony. Kupující bere na vědomí, že on je plné odpovědnosti za jakékoliv újmy způsobené nesprávným užitím či zneužitím produktů jím zakoupených na zdraví svém, zdraví jiných osob či škody na majetku a jiné škody vzniklé nesprávným užitím či zneužitím veškerých produktů jím na tomto webu zakoupených.
 • Internetový obchod www.obchodmagie.cz popisuje na svých webových stránkách pouze možnosti tradičních použití nabízeného zboží, nebo vychází zvlastních zkušeností a zkušeností jeho zákazníků. Většina těchto textů byla převzata a upravena z dostupné literatury a společnost Vykuřovadla s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah. Tyto texty mají pouze informativní charakter či slouží jako další podklady pro studijní a vědecký výzkum a poukazují na tradiční užití. V žádném případě nenabádají ke konzumaci či nesprávnému užití.
 • U kamenů, minerálů, šperků a výrobků zdrahých kamenů a polodrahokamů (pokud u nich není uvedeno, že se prodává vyobrazený kus), vzhledem ktomu, že se jedná o materiály vytvořené přímo přírodou, počítejte smožnou a někdy i výraznou odchylkou barvy, tvaru, struktury a velikosti oproti uvedeným vzorkům na ilustračních fotografiích. Dále může toto zboží obsahovat inkluze, vrypy a zvrásnělou strukturu, která je drahým kamenům a minerálům charakteristická a není vžádném případě závadou na kvalitě výrobku.
 • Etnobotanický materiál zde nabízený je určen pro spirituální (vykuřovací), okrasné, vědecké a studijní účely.
 • Etnobotanický materiál není určen ke konzumaci, kouření nebo léčbě.
 • Semínka jsou určená pouze pro pěstování.
 • Informace o použití na etiketě není návodem ke konzumaci, ale má pouze informativní charakter o možnostech tradičních způsobů užití.
 • U jednotlivých bylin určených ke konzumaci často popisujeme nejčastější kontraindikace či nežádoucí účinky. Toto není výčet všech kontraindikací a nežádoucích účinků. Jen váš ošetřující lékař zná váš aktuální zdravotní stav a může určit vhodnost užití bylin pro váš konkrétní zdravotní stav. Doporučujeme proto vhodnost užití bylin a potravinových doplňků nejprve konzultovat svaším ošetřujícím lékařem.
 • Společnost Lucie Bebrová  nenese odpovědnost za nesprávné užití nabízeného zboží.

Upozornění:

Dne 1. července 2010 nabyl účinnosti zákon č. 305/2009 Sb., který novelizuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Tento zákon mimo jiné zakazuje prodej tabákových výrobků a tabákových potřeb (dýmky, cigaretové papírky apod.) a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Prodávající proto u výše uvedeného zboží musí v souladu s touto novelou zákona nutně ověřit věk kupujícího spotřebitele. Nakupovat v našem internetovém obchodě smí proto pouze osoby starší 18 let. 

Kupující, který je spotřebitel a jehož objednávka bude obsahovat tabákové výrobky, bude v košíku dotázán na způsobilost. Pokud tyto údaje nebudou vyplněny, nebude možné takovou objednávku uzavřít a odeslat. Při dodání tabákových výrobků spotřebiteli je prodávajícím ověřována věková způsobilost k jejich nákupu!

Kupující, který je podnikatel, nemusí při koupi tabákových výrobků cokoliv o věkové způsobilosti stvrzovat nebo dokládat.

Děkujeme Vám za přečtení a odsouhlasení těchto obchodních podmínek. Případné další dotazy vám rádi zodpovíme na obchod@obchodmagie.cz nebo telefonicky na 603 149 699. Přejeme Vám radost z nakupování v pohodlí domova.

                                                    Vaše Obchodmagie.cz

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Tomáš Bebr, Náměstí 7, Křemže, 382 03, adresa elektronické pošty: obchod@obchodmagie.cz

V Praze dne 1.7.2019

nahoru